โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

10 สิงหาคม 2562 142 ครั้ง

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ “สร้างนักอนุรักษ์ ฟื้นฟูป่าชายเลน”

          เมื่อระหว่างวันที่ ๑๐-๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ร่วมกับ หน่วยงานป่าไม้ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จัดโครงการการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรและระบบนิเวศน์ป่าไม้ชายเลน ณ ชุมชนเขาสำเภาคว่ำ (บ้านหนองบัว) ต.กระแจะ อ.นายายอาม จ.จันทบุรี โดยมี เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐ นิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี นักเรียนโรงเรียนวัดพลอยแหวน และชาวบ้านตำบลกระแจะ อ.นายายอาม จ.จันทบุรี เข้าร่วมโครงการ ๒๕๐ ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างและปลูกฝังใหผู้เข้าร่วมเกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติให้มากยิ่งขึ้น


ผู้ส่งใบบอกข่าว : คุณรัติภูมิ สีหะวงศ์ โทร.๑๗๑๑

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun