โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

6 กันยายน 2562 313 ครั้ง

โครงการอบรมทำเว็บไซต์เพื่อการค้า Online

          เมื่อวันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี เข้าร่วมอบรม “โครงการอบรมทำเว็บไซต์เพื่อการค้า online” ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๓๑๑ อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี โดยมี คุณวินัย ปุริเกษม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากรให้ความรู้กับนิสิตที่เข้าร่วมโครงการ การจัดอบรมในครั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้มีความรู้และเข้าใจถึงกระบวนการในการสร้างเว็บไซต์เพื่อการค้า online และเพื่อให้นิสิตได้มีทักษะทางความคิดด้านการออกแบบเว็บไซต์ให้ดูน่าสนใจอีกด้วย


ผู้ส่งใบบอกข่าว : คุณรัติภูมิ สีหะวงศ์ โทร.๑๗๑๑

 

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun