โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

4 กันยายน 2562 346 ครั้ง

การประชุมวางแผนงานยุทธศาสตร์หอการค้าจังหวัดจันทบุรี

          เมื่อวันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี ร่วมประชุม คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดจันทบุรี เพื่อร่วมวางแผนงานยุทธศาสตร์หอการค้าจังหวัดจันทบุรี ณ ห้องประชุม ๖๐๖ ชั้น ๖ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี โดยมี นายชายพงษ์ นิยมกิจ ประธานหอการค้าจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ ทั้งนี้ ได้ร่วมกันระดมความคิดเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนยุทธศาสตร์หอการค้าจังหวัดจันทบุรี ให้สอดคล้องกับพื้นที่ของจังหวัด


ผู้ส่งใบบอกข่าว : คุณรัติภูมิ สีหะวงศ์ โทร.๑๗๑๑

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun