โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

30 สิงหาคม 2562 135 ครั้ง

ชมรมนักการเมือง จ.จันทบุรี เข้าเยี่ยมชมหน่วยวิจัยการผลิตน้ำจืดฯ

          เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ได้รับเกียรติจาก ชมรมนักการเมืองจังหวัดจันทบุรี เดินทางเข้าเยี่ยมชมหน่วยวิจัยการผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเลเพื่อการเกษตร ณ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางทะเล โดยมี ดร.บัลลังก์ เนื่องแสง คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล อาจารย์สราวุธ ศิริวงศ์ รองคณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล และว่าที่ร้อยตรีพิสุทธิ์ เทศสวัสดิ์ อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีทางทะเล ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมยังหน่วยวิจัยการผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเลเพื่อการเกษตร

ผู้ส่งใบบอกข่าว : คุณรัติภูมิ สีหะวงศ์ โทร.๑๗๑๑
 

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun