โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

29 สิงหาคม 2562 247 ครั้ง

กิจกรรมพัฒนาและฟื้นฟูระบบนิเวศ ทรัพยากรชายทะเลภาคตะวันออก

          เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ดร.บัญชา นิลเกิด ผู้ช่วยคณบดี คณะเทคโนโลยีทางทะเล และ ว่าที่ร้อยตรีพิสุทธิ์ เทศสวัสดิ์ อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีทางทะเล เข้าร่วมกิจกรรม พัฒนาและฟื้นฟูระบบนิเวศ ทรัพยากรชายทะเลภาคตะวันออก เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้ทุกภาคส่วนมีความตระหนัก สร้างจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ ณ บริเวณหาดอ่าวยาง อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี โดยกิจกรรมในงานมีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และร่วมกันเก็บขยะรอบชายหาดอ่าวยาง

ผู้ส่งใบบอกข่าว : คุณรัติภูมิ สีหะวงศ์ โทร.๑๗๑๑

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun