โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

2 กันยายน 2562 304 ครั้ง

โครงการสืบสานวัฒนธรรมข้าวไทย ครั้งที่ ๙

          เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ สาขาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมข้าวไทย ครั้งที่ ๙ “ร่วมใจถวายความจงรักภักดี” โดยมี ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ก่อนเริ่มกิจกรรมดำนาปลูกข้าวร่วมกัน การละเล่นพื้นบ้าน ชักคะเยอสัมพันธ์ ทั้งนี้เพื่อให้นิสิต และผู้สนใจ ที่เข้าร่วมโครงการมีส่วนร่วมสืบสานวัฒนธรรมข้าวไทย และได้เรียนรู้ร่วมกันจากประสบการณ์ตรง ให้รู้จักวิถีการทำเกษตรของไทยที่มีมาตั้งแต่บรรพบุรุษให้มากขึ้น จนเกิดความภูมิใจในวัฒนธรรมการเกษตรอันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวสืบไป..

ผู้ส่งใบบอกข่าว : คุณรัติภูมิ สีหะวงศ์ โทร.๑๗๑๑

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun