โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

3 กันยายน 2562 71 ครั้ง

ดร.วศิน ร่วมต้อนรับ คณะพละศึกษา จากสาธารณรัฐประชาชนจีน

         เมื่อวันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๖๐๖ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี นำคณาจารย์ และนิสิต คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ร่วมต้อนรับ Mr. JINGBO LIN และนักศึกษา จำนวน ๕ คน จากคณะพละศึกษา Qujing Normal University และ Mr. XINRONG WANG และนักศึกษา จำนวน ๓ คน จากคณะพละศึกษา Chuxiong Normal University โดยการเดินทางมาครั้งนี้เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ซึ่ง Qujing Normal University ร่วมกิจกรรมระหว่างวันที่ ๒๗ สิงหาคม – ๘ กันยายน ๒๕๖๒ และ Chuxiong Normal University ร่วมกิจกรรมระหว่างวันที่ ๑–๗ กันยายน ๒๕๖๒ ในการนี้คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ได้จัดกิจกรรมหลากหลาย เช่น เรียนรู้ศิลปะการแสดงของไทย ภาษาและวัฒนธรรมไทย จิตอาสาเก็บขยะชายหาด จิตอาสาสอนกีฬาฟุตบอล รวมทั้งการเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวในจันทบุรี

ผู้ส่งใบบอกข่าว : คุณรัติภูมิ สีหะวงศ์ โทร.๑๗๑๑

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun