โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

20 สิงหาคม 2562 337 ครั้ง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ยกระดับสายสนับสนุน อบรมการเขียนคู่มือปฏิบัติงานฯ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ มุ่งยกระดับสายสนับสนุนเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “เทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาชีพ”
          เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ นายอภิสิทธิ์ โคตะนันท์ และนางสาวอารีย์ โคตะนันท์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาชีพ ระดับชำนาญการ” ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจการเขียนคู่มือปฏิบัติงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาชีพ ระดับชำนาญการ

ผู้ส่งใบบอกข่าว : คุณรัติภูมิ สีหะวงศ์ โทร.๑๗๑๑

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun