โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

2 กันยายน 2562 71 ครั้ง

ทีม Lord of the GEMS คว้ารางวัล การประกวดเส้นทางสู่นวัตวณิชย์

         มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ขอแสดงความยินดีกับทีม “Lord of the gems” ที่คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ จากการประกวดโครงการรประกวดเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to Market: R2M) ในผลงาน “Nano Precious Pearl” โดยในทีมมี น.ส.วัลลิญา กิจประพจน์ น.ส.จิตติพัฒน์ บุญทา นิสิตสาขาอัญมณีและเครื่องประดับ คณะอัญมณี ชั้นปีที่ ๔ และ น.ส.ศิวาพร สังขวิลัย ศิวา น.ส.กัลยรัตน์ ภูแดนแก่ง นิสิตสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ ๓ ร่วมกันสร้างผลงาน ภายใต้การดูแลของ อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ทอง ทองนพคุณ คณบดีคณะอัญมณี ให้โอกาสนิสิตได้ต่อยอดผลงานนวัตกรรมของอาจารย์ ซึ่งในโครงการนี้ได้มีส่วนช่วยในการพัฒนาความรู้แก่ นิสิต นักศึกษา และนักวิจัยเกี่ยวกับขั้นตอนของการสร้างนวัตกรรมไปจนถึงการเข้าสู่ตลาด


ผู้ส่งใบบอกข่าว : คุณรัติภูมิ สีหะวงศ์ โทร.๑๗๑๑

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun