โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ตารางสอบกลางภาค ภาคต้น ปีการศึกษา 2562
29 สิงหาคม 2562 66 ครั้ง

ตารางสอบกลางภาค ภาคต้น ปีการศึกษา 2562

ประชาสัมพันธ์ตารางสอบกลางภาค ภาคต้น ปีการศึกษา 2562 ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท
รายละเอียดดังแนบ

ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณปรียาภรณ์ ขุนจิต โทร.๑๖๑๑

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun