โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเปิดโลกอัญมณี ครั้งที่ ๑๒
16 สิงหาคม 2562 66 ครั้ง

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเปิดโลกอัญมณี ครั้งที่ ๑๒

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเปิดโลกอัญมณี ครั้งที่ ๑๒  ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๒  รายละเอียดกำหนดการดังแนบ

ผู้ส่งข่าวประกาศ : อาจารย์สหรัฐ ณ น่าน โทร.๓๕๐๙

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun