โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

งดการเรียนการสอน งานบูรพาจันท์ วันวิชาการ ปี 2562
15 สิงหาคม 2562 75 ครั้ง

งดการเรียนการสอน งานบูรพาจันท์ วันวิชาการ ปี 2562

          เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี มีกำหนดจัดโครงการ “บูรพาจันท์ วันวิชาการ ปี 2562” ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2562 เพื่อให้การจัดกิจกรรมดำเนินไปได้ด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ ของดการเรียนการสอนในวันดังกล่าว จึงแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการวิชาการ โทร.039-310000 ต่อ 1609-11
ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณรัติภูมิ สีหะวงศ์ โทร.๑๗๑๑

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun