โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

4 สิงหาคม 2562 64 ครั้ง

คณะเทคโนโลยีทางทะเล จัดอบรมความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการ

          เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการ และการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เบื้องต้น ประจำปี ๒๕๖๒ ให้แก่นิสิตคณะเทคโนโลยีทางทะเล ชั้นปีที่ ๓ และ ๔ ณ ห้องปฏิบัติการชั้น ๔ และศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางทะเล เพื่อให้นิสิตได้เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการอย่างถูกต้องและปลอดภัย


ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณรัติภูมิ สีหะวงศ์ โทร.๑๗๑๑

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun