โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

31 กรกฎาคม 2562 67 ครั้ง

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรมฯ

         เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ร่วมกับ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรมจรวดขวดน้ำและเครื่องบินกระดาษพับ ณ บริเวณศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางทะเล เพื่อเปิดโอกาสให้กับเด็กนักเรียน นิสิต นักศึกษา ครูอาจารย์และประชาชนในภาคตะวันออก ได้ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในการนี้ถือเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ลงสมัครเข้าร่วมการแข่งขันรอบคัดเลือกภาคตะวันออกในวันที่ ๑๙-๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี


ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณรัติภูมิ สีหะวงศ์ โทร.๑๗๑๑

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun