โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

สถิติการให้บริการ ฝ่ายห้องสมุด ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒
13 สิงหาคม 2562 77 ครั้ง

สถิติการให้บริการ ฝ่ายห้องสมุด ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒

ฝ่ายห้องสมุดขอแจ้งสถิติการให้บริการ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒

ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณเกษสุนีย์ จันทวี โทร. ๔๐๑๑

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun