โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

8 สิงหาคม 2562 274 ครั้ง

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน Chuxiong Normal University (ISEP)

          เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี และคณะ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก Chuxiong Normal University นำโดย Mr. Wang Xueliang คณบดีคณะภูมิศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว (School of Geographical science and Tourism Management) โดยทาง Chuxiong Normal University ได้นำคณาจารย์และนักศึกษา เดินทางมาศึกษาดูงานและนำนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการ ความร่วมมือทางวิชาการและแลกเปลี่ยนภาษาและศิลปวัฒนธรรมระหว่างประเทศประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๔ - ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ทั้งนี้ถือเป็นการสร้างเครือข่ายทางด้านวิชาการและการศึกษา ด้วย

ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณรัติภูมิ สีหะวงศ์ โทร.๑๗๑๑

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun