โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ม.บูรพา รับสมัครสอบวัดระดับความสามารถภาษาจีน HSK
18 กรกฎาคม 2562 154 ครั้ง

ม.บูรพา รับสมัครสอบวัดระดับความสามารถภาษาจีน HSK

ด่วน!!!! สมัครสอบวัดระดับความสามารถภาษาจีน HSK วันถึง 31 กรกฎาคม นี้
กำหนดวันสอบ วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จันทบุรี
***ติดต่อขอใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ คุณกนกวรรณ (พี่นก)
งานธุรการ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ห้อง S105 อาคาร 100 ปีฯ 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 
     คุณกนกวรรณ ทองนพคุณ โทร.1116 หรือ
     อาจารย์ ดร.วชิราภรณ์ ศรีพุทธ โทร.2055


ผู้ประกาศข่าว : คุณรัติภูมิ สีหะวงศ์ โทร.1711

 

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun