โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

กำหนดการพ่นหมอกควันกำจัดยุง วันที่ ๑๒ ก.ค. ๖๒
11 กรกฎาคม 2562 121 ครั้ง

กำหนดการพ่นหมอกควันกำจัดยุง วันที่ ๑๒ ก.ค. ๖๒

งานอาคารสถานที่ จะดำเนินการ พ่นหมอกควันกำจัดยุง วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 โดยมีกำหนดการดังนี้...
เวลา 09.00 – 15.00 น. ดำเนินการพ่นบริเวณที่พัก (อาคารที่พักบุคลากร วิลล่า A,B หอพักนิสิต 1, 2 และ 3)
เวลา 16.30 – 20.30 น. ดำเนินการพ่นบริเวณอาคารเรียน (บริเวณอาคารเรียน ทุกอาคาร)
จึงแจ้งมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานอาคารสถานที่ โทร. 039-310000 ต่อ 4010-11

ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณรัติภูมิ สีหะวงศ์ โทร.1711

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun