โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

๑๐ อันดับ หนังสือที่ถูกยืมมากที่สุด ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒
9 กรกฎาคม 2562 224 ครั้ง

๑๐ อันดับ หนังสือที่ถูกยืมมากที่สุด ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒

๑๐ อันดับ หนังสือที่ถูกยืมมากที่สุด ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒
     ๑. นครรัตติกาล
     ๒. ชีววิทยาของครัสเตเชียน
     ๓. ใยรักปรารถนา
     ๔. ร้อยฝันเกี่ยวใจมาใส่รัก 
     ๕. เงื่อนรักร้อนซ่อนรักร้าย
     ๖. สังขวิทยา
     ๗. หน้ากากมาลย์
     ๘. ปีกรักพญาเหยี่ยว
     ๙. มงกุฎดาริกา
     ๑๐. กิ่งมัลลิกา
รายละเอียดดังแนบ

ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณเกษสุนีย์ จันทวี โทร. ๔๐๑๑

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun