โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

หนังสือใหม่ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
9 กรกฎาคม 2562 204 ครั้ง

หนังสือใหม่ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

หนังสือใหม่ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562
     1. การวิเคราะห์ตัวแปรหลายตัว
     2. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (HUMAN RESOURCE MANAG EMENT)
     3. Digital Marketing 5G : concept & case study
     4. Power Up Your English พูดอังกฤษติดสำนวนให้ฟังเริด!
     5. คู่มือเขียนโปรแกรมด้วยภาษา JAVA ฉบับสมบูรณ์

รายละเอียดดังแนบ


ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณเกษสุนีย์ จันทวี โทร. 4011

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun