โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

นิสิตค้างส่งสื่อห้องสมุด จะไม่สามารถลงทะเบียนเรียน ๑/๒๕๖๒ได้
5 กรกฎาคม 2562 168 ครั้ง

นิสิตค้างส่งสื่อห้องสมุด จะไม่สามารถลงทะเบียนเรียน ๑/๒๕๖๒ได้

ด้วยฝ่ายห้องสมุด โครงการจัดตั้งสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี 
ขอประชาสัมพันธ์เงื่อนไขการเข้าถึงข้อมูลในระบบทะเบียนและสถิตินิสิตของนิสิตที่ยืมสื่อสารสนเทศจากห้องสมุด วิทยาเขตจันทบุรี ไม่เป็นไปตามระเบียบการให้บริการ ยืมสื่อและไม่ส่งคืนตามกำหนดเวลา และค้างชำระค่าปรับสื่อ นิสิตจะไม่สามารถเข้าใช้งานระบบทะเบียนและสถิตินิสิตได้ รวมถึงไม่สามารถลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนถัดไปได้
**นิสิตที่มีรายชื่อตามเอกสารแนบนี้ กรุณาติดต่อฝ่ายห้องสมุดด่วน! ก่อนวันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒
ขออภัยหากดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ^^
>>>>>ง่ายๆ ก่อนครบกำหนด ยืมต่อผ่านระบบได้อีก ๑ ครั้ง
เพียงสมาชิกเข้าระบบ Web OPAC ใส่ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน
เลือกเมนูยืม-คืน และเลือก ยืมต่อ ก็สามารถยืมต่อได้อีก ๑ ครั้ง  


ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณอมราภรณ์  พิมพ์เวียง โทร.๔๐๑๑

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun