โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

รับสมัครทุนอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ปีงบประมาณ 2562
4 กรกฎาคม 2562 31 ครั้ง

รับสมัครทุนอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ปีงบประมาณ 2562

ด้วยมหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์ที่จะให้ทุนอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ของนิสิต โดยให้ทุนเป็นเงิน ทุนละ 10,000 บาท จำนวน 20 ทุน แบ่งเป็น นิสิตชาวไทย จำนวน 15 ทุน และนิสิตชาวต่างชาติ 5 ทุน

คุณสมบัติของผู้รับทุน

  1. ต้องเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่
  2. เค้าโครงวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ต้องได้รับอนุมัติจากคณะ/วิทยาลัยต้นสังกัดเรียบร้อยแล้ว กรณีนิสิตรหัส 61 เป็นต้นไป เค้าโครงวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
  3. เค้าโครงวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ผ่านการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยแล้ว
  4. ไม่ได้รับทุนหรือไม่อยู่ระหว่างการเสนอขอรับทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์จากแหล่งอื่นๆ

ผู้สนใจสามารถยื่นเอกสารการสมัครที่คณะ/วิทยาลัยที่กำลังศึกษาและให้คณะ/วิทยาลัยรวบรวมส่งไปยังบัณฑิตวิทยาลัย ภายในวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2562 

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม


ประกาศ เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562

ผู้ส่งข่าวประกาศ : ผศ.ดร.ชลี ไพบูลย์กิจกุล โทร. 3015

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun