โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

1 กรกฎาคม 2562 73 ครั้ง

ทีมนักวิจัย “คืนปูม้าสู่ทะเลไทย” ติดตามเยี่ยมชม “ธนาคารปูม้า”

          เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ดร.สุกัญญา ธีรกูรณ์เลิศ ประธานคณะทำงานขับเคลื่อนการขยายผลธนาคารปูม้าตามมติคณะรัฐมนตรี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ผู้ให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย การขยายผลธนาคารปูม้าอย่างยั่งยืน จ.ตราด โดยผู้รับทุนได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบ็ญจมาศ ไพบูลย์กิจกุล และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลี ไพบูลย์กิจกุล อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ทำวิจัยร่วมกับนักวิจัยชุมชนชายฝั่ง ของตำบลไม้รูด เข้าเยี่ยมชม และตรวจประเมินความก้าวหน้าของโครงการที่บ้านคลองตะเคียนและบ้านไม้รูด ในระยะที่ ๑ โดย มีผู้เข้าร่วมธนาคารปูม้า ๘ ธนาคาร อีกทั้งวันนี้มีการปล่อยลูกปูม้า จำนวน ๖ ล้านตัว โดยสร้างการเรียนรู้ การปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรปูม้าอย่างยั่งยืน โดยนำเด็กและเยาวชนของโรงเรียนบ้านไม้รูดจำนวน ๒๐ คน และผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติรวมถึงคณะผู้วิจัยจากมหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกันปล่อยลูกปูม้าสู่ทะเล กิจกรรมปล่อยลูกปูม้า เป็น ๑ ในแรงขับเคลื่อนที่สำคัญที่จะทำให้เด็กและเยาวชนลูกหลานชาวไม้รูดได้เห็น ได้ประจักษ์ว่าสิ่งดีๆ ที่พ่อแม่ เครือญาติคนในชุมชนที่ร่วมแรงใจและกาย ทำธนาคารปูม้า เพื่อให้ลูกหลานชาวไม้รูด?จะได้มีทรัพยากรปูม้าเพื่อใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนสืบไป
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบ็ญจมาศ ไพบูลย์กิจกุล กล่าวว่า “ได้คำแนะนำที่มีประโยชน์มากมายเพื่อปรับปรุงโครงการธนาคารปูม้าอย่างยั่งยืนที่ตราด คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิธนาคารปูม้า จาก วช. พวกเราจะทำให้ดียิ่งขึ้นในเฟส ๒ ต่อไปค่ะ”

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun