โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

29 พฤษภาคม 2562 30 ครั้ง

ทีมนักวิจัย “คืนปูม้าสู่ทะเลไทย” มอบอุปกรณ์เพื่อขยายโครงการฯ

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบ็ญจมาศ ไพบูลย์กิจกุล และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลี ไพบูลย์กิจกุล คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย “คืนปูม้าสู่ทะเลไทย” โดยคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ลงพื้นที่เพื่อขยายผลการจัดตั้งธนาคารปูม้าอย่างยั่งยืนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลไม้รูด จังหวัดตราด ได้นำอุปกรณ์สนับสนุนมาให้เพิ่มเติม เพื่อการทำธนาคารปูม้า เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยคณะผู้วิจัยร่วมลงพื้นที่กับชุมชนตำบลไม้รูด ที่มีจิตใจอาสาร่วมจับมืออนุรักษ์ และ ตระหนักถึงคุณค่าการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลอย่างรู้คุณค่า
          การร่วมแรงใจและกายของคนในชุมชน การเสียสละคนละเล็กน้อย การร่วมทำแบบกัลยาณมิตร การมีกฏกติกาในสังคม และอื่นๆ เป็นอีก ๑ แก่นสำคัญ ของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลอย่างยั่งยืนเพื่อลูกหลานไทยสืบไป
          “ถ้าอยากกินปูม้าไปนานๆ งดกินปูไข่นอกกระดอง และปูที่ขนาดกระดองน้อยกว่า ๖-๘ ชั่วโมง นะจะ” ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบ็ญจมาศ ไพบูลย์กิจกุล กล่าว

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun