โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

หนังสือใหม่ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒
10 มิถุนายน 2562 93 ครั้ง

หนังสือใหม่ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

หนังสือใหม่ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑. สร้างโลกธุรกิจใหม่ด้วย LINE@
๒. สารป้องกันกำจัดวัชพืช : หลักการและกลไกการทำลายพืช
๓. ต่างเวลา (A NEW EDITION)
๔. เทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงานสมัยใหม่ KPI&PMS
๕. ลออจันทร์

รายละเอียดดังแนบ

ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณเกษสุนีย์ จันทวี โทร. ๔๐๑๑

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun