โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

๑๐ อันดับ หนังสือที่ถูกยืมมากที่สุด ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒
10 มิถุนายน 2562 90 ครั้ง

๑๐ อันดับ หนังสือที่ถูกยืมมากที่สุด ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒

๑๐ อันดับ หนังสือที่ถูกยืมมากที่สุด ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒
๑. แพลงก์ตอนพืช
๒. ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก
๓. ชีววิทยาของครัสเตเชียน
๔. การเจริญเติบโต และปริมาณรงควัตถุในสาหร่าย chlorella vulgaris และ Chlorella ellipsoidea ที่เลี้ยงในสภาพที่มีความเข้มแสงสูงและปริมาณไนโตรเจนจำกัด
๕. การเปลี่ยนแปลงของธาตุอาหารฟอสเฟต บริเวณปากแม่น้ าเวฬุ จังหวัดจันทบุรี ในช่วงเดือนมีนาคม-กันยายน ๒๕๕๘
๖. สหสัมพันธ์ระหว่างสมบัติทางเคมีกายภาพ และสมบัติการใช้งานของไคโตซานที่เตรียมภายใต้ภาวะการกำจัดหมู่อะซีติลต่างกัน
๗. ผลของความเค็มต่อการเจริญเติบโตของสาหร่ายไส้ไก่ (Enteromorpha intestinalis)
๘. ผลของแหล่งความเค็มต่ออัตราการเจริญเติบโตของสาหร่ายขนาดใหญ่
๙. ปริมาณธาตุอาหารอนินทรีย์ที่ละลายในน้ำบริเวณชายฝั่งจังหวัดจันทบุรี ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
๑๐. การเคลือบฟิล์มบางอนุภาคนาโนไทเทเนียมออกไซด์บนโลหะเงินที่เตรียมโดยกระบวนการสปาร์ค

รายละเอียดดังแนบ

ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณเกษสุนีย์ จันทวี โทร. ๔๐๑๑

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun