โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

16 เมษายน 2562 115 ครั้ง

โครงการ ฐานความรู้เทคโนโลยีทางทะเล ตอน “หอยจ๋าพี่มาแล้ว”

          โครงการ ฐานความรู้เทคโนโลยีทางทะเล ตอน "หอยจ๋าพี่มาแล้ว" ในระหว่างวันที่ ๑๔-๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อให้นิสิตได้ฝึกทักษะด้านเทคโนโลยีทางทะเล และสามารถเรียนรู้วีธีการแก้ไขปัญหาและเชื่อมโยงกับรายวิชาที่มีการเรียนการสอนในคณะเทคโนโลยีทางทะเล โดยเริ่มมาจาก ปัญหาของผู้เลี้ยงหอยในคลองพลิ้ว อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรีที่แจ้งว่า ปัจจุบันหอยโตช้ากว่าปีก่อน และตายมากขึ้น จึงนำไปสู่กิจกรรมที่นิสิตคณะเทคโนโลยีทางทะเลชั้นปีที่ ๒ ร่วมกันระดมความคิดถึงสาเหตุและปัจจัยต่างๆที่ก่อให้เกิดปัญหาดังกล่าว โดยการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเบื้องต้น คุณภาพน้ำ กระแสน้ำ ความหนาแน่นในการเลี้ยง อาหาร(แพลงก์ตอนพืช และแพลงก์ตอนสัตว์) โรค และปรสิต และจากข้อสรุปของโครงการนี้ พบว่า ปัญหาน่าจะมาจากปริมาณอาหารไม่พอเพียง ความหนาแน่นแพลงก์ตอนอาหารของหอยนางรมในคลองพลิ้วมีเป็นครึ่งหนึ่งของค่า ที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งติดตามบริเวณปากแม่น้ำจันทบุรีตลอดปี ๒๕๖๒
           แม้ว่าปมปัญหาบางส่วนสามารถทำให้คลี่คลายได้ด้วยข้อมูลที่เก็บระหว่างกิจกรรมในค่าย แต่อีกหลายปมยังเป็นคำถามที่ท้าทายนักเทคโนโลยีทางทะเลรุ่นใหม่ ให้แสวงหาความรู้จากรายวิชาที่คณะเปิดสอน มาตอบโจทย์ปัญหาของชุมชน ดั่งคำที่ว่า "เรียนรู้คู่ปฏิบัติจริง"

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun