โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

TCAS รอบ ๕ โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น ครั้งที่ ๓
22 พฤษภาคม 2562 17 ครั้ง

TCAS รอบ ๕ โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น ครั้งที่ ๓

TCAS รอบ 5 รับตรงอิสระ โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น ครั้งที่ 3 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 30 พ.ค. - 10 มิ.ย. 62
2. สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย วันที่ 15 มิ.ย.62
3. ยืนยันสิทธิ์ Clearing House วันที่ 17 - 18 มิ.ย. 62
4. รายงานตัวออนไลน์ วันที่ 27 มิ.ย.62

ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณสุนิสารัตน์ สานนท์ โทร. 1609

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun