โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

6 พฤษภาคม 2562 67 ครั้ง

ม.บูรพา วข.จันทบุรี ร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

          เมื่อวันที่ ๔ - ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะผู้บริหาร และบุคลากร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ร่วมกิจกรรมถวายราชสักการะ ในวันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ วัดจันทนาราม พิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตร ในวันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ วัดจันทนาราม และพิธีถวายพระพรชัยมงคล ในวันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ทั้งนี้เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun