โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

19 เมษายน 2562 175 ครั้ง

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ กับสมาคมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับฯ

          เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ รองศาสตราจารย์วัชรินทร์ กาสลัก รองอธิการบดีฝ่ายบริการ ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี ในการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่าง มหาวิทยาลัยบูรพา และ สมาคมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี โดยมี รองศาสตราจารย์พิมพ์ทอง ทองนพคุณ คณบดีคณะอัญมณี และ ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ เป็นพยานในพิธีดังกล่าว การลงนามร่วมกันครั้งนี้ เพื่อร่วมกัน สนับสนุนการเรียนการสอนด้านอัญมณีและเครื่องประดับ และอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของจังหวัดจันทบุรี ในฐานะที่จังหวัดจันทบุรีเป็นศูนย์กลางการค้าและการผลิตอัญมณีที่สำคัญของประเทศ ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมเป็นสักขีพยานเป็นจำนวนมาก

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun