โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

19 เมษายน 2562 63 ครั้ง

รองศาสตราจารย์วัชรินทร์ กาสลัก เข้าเยี่ยมชม ม.บูรพา วข.จันทบุรี

          เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ รองศาสตราจารย์วัชรินทร์ กาสลัก รองอธิการบดีฝ่ายบริการ ให้เกียรติเดินทางมาเยี่ยมชม มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี โดยมี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร นำโดย ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ดร.บัลลังก์ เนื่องแสง คณะบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล รองศาสตราจารย์พิมพ์ทอง ทองนพคุณ คณบดีคณะอัญมณี และคุณพัชรี ปัญญาเลิศศรัทธา ผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ทั้งนี้ได้ถือโอกาสเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต่างๆ ของทั้ง ๓ คณะ ก่อนเดินทางร่วมลงทำบันทึกความเข้าใจระหว่าง มหาวิทยาลัยบูรพา กับ สมาคมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี ณ โรงแรมมณีจันท์ รีสอร์ท

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun