โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

12 เมษายน 2562 125 ครั้ง

ม.บูรพา วข.จันทบุรี ร่วม จัดกิจกรรม “สานสัมพันธ์วันสงกรานต์”

          เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี จัดกิจกรรม สานสัมพันธ์วันสงกรานต์ ณ บริเวณโถง ชั้น ๑ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี โดยมีกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูป รับประทานอาหารร่วมกัน และรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้บริหาร และผู้อาวุโส ในมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี นำโดย ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ คุณพัชรี ปัญญาเลิศศรัทธา ผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี ทั้งนี้เพื่อรักษาไว้ซึ่งความเป็นไทย และเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน ใน มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun