โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
3 พฤษภาคม 2562 333 ครั้ง

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ตามที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ (รอบเช้า) และวันศุกร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ (รอบเช้า - รอบบ่าย) ณ หอประชุมธำรง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี นั้น มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแจ้งกำหนดคณะ/ วิทยาลัย ในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรฯ รายละเอียดดังเว็บไซต์ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร