โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

กำหนดคณะฯ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา ๒๕๖๐
17 เมษายน 2562 274 ครั้ง

กำหนดคณะฯ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ตามที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ (รอบเช้า) และวันศุกร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ (รอบเช้า - รอบบ่าย) ณ หอประชุมธำรง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี นั้น มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแจ้งกำหนดคณะ/ วิทยาลัย ในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรฯ ดังนี้

ที่มา : คณะกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมบัณฑิต พิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ : https://graduate.buu.ac.th/