โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

10 เมษายน 2562 158 ครั้ง

ดร.วศิน ให้การต้อนรับ คณาจารย์ และนิสิตจากมหาวิทยาลัยเวินโจว

          ดร. วศิน ยุวนะเตมีย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ ได้ให้การต้อนรับ MR. CHEN TONGTONG และ MR. WU XIAOHU อาจารย์จาก วิทยาลัยโอเจียง มหาวิทยาลัยเวินโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน (Oujiang College, Wenzhou University) ณ ห้องประชุม ๖๐๖ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โดยทางมหาวิทยาลัยเวินโจว นำนักศึกษา จำนวน ๑๗ คน เดินทางมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านผู้ประกอบการ กับคณาจารย์และนิสิตคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ การเดินทางครั้งนี้ ได้ศึกษาดูงานสมาคมการค้าไทยเวินโจว ศึกษาดูงานสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยบูรพา ศึกษาดูงานอมตะซิตี้ จ.ระยอง พบนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เยี่ยมชม ศูนย์รับซื้อผลไม้และสถานประกอบการแปรรูปผลไม้ในจังหวัดจันทบุรี รวมทั้งเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในจันทบุรี

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun