โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

9 เมษายน 2562 333 ครั้ง

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกอบการกับ ม.เวินโจว (ISEP)

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกอบการกับมหาวิทยาลัยเวินโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน
(The Project of Sharing Entrepreneurial Knowledge with Wenzhou University, CHINA) วันที่ ๒๔ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒
          MR. CHEN TONGTONG และ MR. WU XIAOHU อาจารย์จากวิทยาลัยโอเจียง มหาวิทยาลัยเวินโจว (Oujiang College , Wenzhou University) และนักศึกษาด้านผู้ประกอบการจำนวน ๑๗ คน เดินทางมาศึกษาดูงานในประเทศไทย ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ( ๘ วัน) รายละเอียดกิจกรรมได้แต่ การรับฟังบรรยายด้านนวัตกรรม โดย ศ. ดร. พิชัย สนแจ้ง พบผู้บริหารสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยบูรพา ศึกษาดูงานสมาคมการค้าไทยเวินโจว ศึกษาดูงานสถานประกอบการในจังหวัดจันทบุรี และร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกอบการกับคณาจารย์และนิสิตคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตจันทบุรี

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun