โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

15 มีนาคม 2562 240 ครั้ง

องค์การนิสิต วิทยาเขตจันทบุรี จัดพิธีทำบุญศูนย์กิจกรรมนิสิต

          เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จัดพิธีทำบุญศูนย์กิจกรรมนิสิต โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สราวุธ ศิริวงศ์ รองคณบดี คณะเทคโนโลยีทางทะเล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ทั้งนี้มีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตจาก คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ คณะอัญมณี คณะเทคโนโลยีทางทะเล และกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี มาร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ในการนี้เพื่อความเป็นสิริมงคล และเป็นขวัญกำลังใจกับบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun