โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งอาจารย์ ด้านภาษาอังกฤษ จำนวน ๒ อัตรา
20 พฤศจิกายน 2566 69 ครั้ง

ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งอาจารย์ ด้านภาษาอังกฤษ จำนวน ๒ อัตรา

 ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประสงค์ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ด้านภาษาอังกฤษ จำนวน ๒ อัตรา ดังนี้

     ๑. ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง ๓๖๓-๒๕๔๙
         วุฒิปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หรือสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร หรือสาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ หรือสาขาวิชาหลักสูตรและการสอนภาษาอังกฤษ หรือสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้านภาษาอังกฤษ  และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หรือสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร หรือสาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ หรือสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ หรือสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

          ขยายเวลาเปิดรับสมัคร
          ตั้งแต่วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖       
          

     ๒. ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง ๙๘๗-๒๕๕๕
         วุฒิปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  หรือสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร หรือสาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ หรือสาขาวิชาหลักสูตรและการสอนภาษาอังกฤษ หรือสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ  หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้านภาษาอังกฤษ และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หรือสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร หรือสาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ หรือสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ หรือสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ  

         ขยายเวลาเปิดรับสมัคร
         ตั้งแต่วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 


    รายละเอียดเพิ่มเติม
    ประกาศขยายเวลารับสมัคร เลขที่ตำแหน่ง ๓๖๓-๒๕๔๙
    ประกาศขยายเวลารับสมัคร เลขที่ตำแหน่ง ๙๘๗-๒๕๕๕
    ใบสมัครงาน 

    หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ โทร. ๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐ ต่อ ๑๑๑๔ 
ในวันและเวลาทำการ

 

ผู้ประกาศข่าว : Sawanya Seehawong