โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งอาจารย์ ด้านวิทยาการข้อมูล
8 พฤศจิกายน 2566 175 ครั้ง

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งอาจารย์ ด้านวิทยาการข้อมูล

     ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประสงค์เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง ๑๕๓๓-๒๕๖๗ จำนวน ๑ อัตรา  ดังนี้
 
     คุณสมบัติ
     วุฒิปริญญาเอก สาขาวิทยาการข้อมูล หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูล หรือสาขาวิชาสถิติ หรือสาขาวิชาสถิติประยุกต์ หรือสาขาวิชาคณิตศาสตร์ หรือสาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการข้อมูล หรือสถิติ หรือคณิตศาสตร์

     ระยะเวลาเปิดรับสมัคร
     ตั้งแต่วันที่ ๗ - ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖  

     รายละเอียดเพิ่มเติม
     ---> ประกาศรับสมัครงาน 
     ---> ใบสมัคร

     หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ โทร. ๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐ ต่อ ๑๑๑๔  ในวันและเวลาทำการ

ผู้ประกาศข่าว : Sawanya Seehawong