โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

10 อันดับ หนังสือที่ถูกยืมมากที่สุด ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2566
3 พฤศจิกายน 2566 101 ครั้ง

10 อันดับ หนังสือที่ถูกยืมมากที่สุด ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2566

 งานห้องสมุด กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแจ้งรายชื่อ 10 อันดับ หนังสือที่ถูกยืมมากที่สุด ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2566


รายละเอียด ดังนี้
1. ผลกระทบของปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางกายภาพต่อการรอดชีวิตของฟีคัลโคลิฟอร์มและฟีคัลสเตรปโตคอคไคในบริเวณปากแม่น้ำบางปะกง 
2. ธรรมนูญศาลปกครอง ฉบับสมบูรณ์ พ.ศ. 2545 - 2548 ครบ 6 ภาค 
3. ความหลากหลายและความหนาแน่นของลูกปลาวัยอ่อนในระหว่างฤดูแล้งในอ่าวไทย ปี พ.ศ.2556 
4. หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค 
5. ปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรียและฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรียในหอยนางรมบริเวณแม่น้ำพังราด จังหวัดระยอง 
6. ปริมาณแบคทีเรียโคลิฟอร์มในน้ำทะเลและหอยนางรม บริเวณปากแม่น้ำท่าแฉลบ จังหวัดจันทบุรี 
7. ผลกระทบจากการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชายทะเลที่ส่งผลต่อคุณภาพน้ำบริเวณหาดเจ้าหลาว 
8. คุณภาพน้ำในแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล จังหวัดชลบุรี : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
9. เศรษฐศาสตร์มหภาค : ทฤษฎี นโยบายและการวิเคราะห์สมัยใหม่ 
10. การประเมินดัชนีคุณภาพชายหาดท่องเที่ยวของชายหาดเจ้าหลาวและแหลมเสด็จ จังหวัดจันทบุรี 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : โทร.039-310000 ต่อ  4009-11
ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณเกษสุนีย์ จันทวี โทร 4011

ผู้ประกาศข่าว : ketsunee chantawee