โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

22 มีนาคม 2562 267 ครั้ง

งานการเจ้าหน้าที่ ส่งเสริมให้พนักงานมหาวิทยาลัย มีตำแหน่งทางวิชาชีพ

          ผศ.ดร.ณัฐพล ชมแสง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี ให้เกียรติกล่าวเปิดโครงการการอบรมให้ความรู้การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาชีพ ระดับชำนาญการ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้อง S ๕๐๙ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ จัดโดย งานการเจ้าหน้าที่ กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พรรัตน์ แสดงหาญ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ คุณสุภาภร คำเสียง บุคลากรชำนาญการ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ บรรยายให้ความรู้ ความเข้าใจเรื่องการจัดทำผลงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาชีพ ระดับชำนาญการ ทั้งนี้ ถือเป็นการตอบโจทย์มหาวิทยาลัยในเรื่องของยุทธศาสตร์ในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ว่าด้วยการส่งเสริมและผลักดันการดำเนินการด้านการพัฒนาบุคลากร และยังสอดคล้องกับกลยุทธ์สำนักงานอธิการบดี ในเรื่องการสนับสนุนพันธกิจมหาวิทยาลัยเพื่อให้เกิดความประทับใจและเป็นที่ยอมรับ อีกด้วย

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun