โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

16 มีนาคม 2562 130 ครั้ง

ธนาคารปูม้า... เพื่ออนาคตของลูกหลาน

          เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี นำโดย ผศ.ดร.เบ็ญจมาศ ไพบูลย์กิจกุล, ผศ.ดร.ชลี ไพบูลย์กิจกุล และนิสิตปริญญาโท พร้อมด้วย คุณฐกร ค้าขายกิจธวัช นักวิชาการประมงชำนาญการ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ลงพื้นที่จัดอบรมให้ความรู้ เรื่อง...ธนาคารปู ณ อบต.ไม้รูด จ.ตราด ทั้งนี้เพื่อเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์ตรง เกี่ยวกับเรื่องการ สร้างธนาคารปู ให้กับผู้เข้าร่วม เพื่อสามารถนำไปต่อยอด และเพื่อชุมชนสามารถดำเนินการต่อไปได้ด้วยตนเอง


ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณรัติภูมิ สีหะวงศ์ โทร.๑๗๑๑

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun