โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ขอแสดงความยินดีแก่ ผศ. ดร.รชนิมุข รับตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย
19 มีนาคม 2562 223 ครั้ง

ขอแสดงความยินดีแก่ ผศ. ดร.รชนิมุข รับตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย

มหาวิทยาลัยบูรพา แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รชนิมุข หิรัญสัจจาเลิศ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย
ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ หรือจนกว่า จะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun