โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

TCAS'66 รอบ 3 Admissions  มหาวิทยาลัยบูรพา
8 พฤษภาคม 2566 621 ครั้ง

TCAS'66 รอบ 3 Admissions มหาวิทยาลัยบูรพา

       การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี TCAS รอบ 3 โครงการ Admissions มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2566 (โดย ทปอ. เป็นผู้รับสมัคร)
จำนวนรับทั้งหมด 546
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ รวม 441
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล ภาคปกติ 36
สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ (หลักสูตรสองภาษา) ภาคปกติ 45
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและการจัดการไม้ผล ภาคปกติ 40
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ กลุ่มวิชาเทคโนโลยีปรับปรุงพันธุ์และการออกแบบพืชอาหาร ภาคปกติ 40
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชาการตลาดและบริการ ภาคปกติ 60
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชาการประกอบการ ภาคปกติ 60
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน ภาคปกติ 80
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ ภาคปกติ 80
คณะเทคโนโลยีทางทะเล รวม 30
สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล ภาคปกติ 30
คณะอัญมณี รวม 75
สาขาวิชาเทคโนโลยีอัญมณีและเครื่องประดับ ภาคปกติ 20
สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ ภาคปกติ 30
สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ ภาคปกติ 25
ปฏิทินการรับสมัคร
1. ดาวน์โหลดระเบียบการ รับสมัคร วันที่ 7 – 13 พฤษภาคม 2566
- งานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
2. สมัครทาง Internet วันที่ 7 – 13 พฤษภาคม 2566
- งานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
- ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
3. การชําระเงิน ตามช่องทางที่ ทปอ. กำหนด วันที่ 7 – 13 พฤษภาคม 2566
4. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (ครั้งที่ 1) วันที่ 20 พฤษภาคม 2566 เวลา 16.00 น เป็นต้นไป
- ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
5. ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าใช้สิทธิ์ในระบบเคลียริ่งเฮาส์ (ครั้งที่ 1) วันที่ 20 - 21 พฤษภาคม 2566
- ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
6. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (ครั้งที่ 2) วันที่ 26 พฤษภาคม 2566เวลา 16.00 น เป็นต้นไป
- ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
7. สละสิทธิ์ Clearing House วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
- ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
8. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 เวลา 16.00 น เป็นต้นไป
- งานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
- ระบบรับสมัคร มหาวิทยาลัยบูรพา
9. สอบสัมภาษณ์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี หรือการสัมภาษณ์ออนไลน์ วันที่ 3-4 มิถุนายน 2566 (อาจใช้ 1 วัน ดูรายละเอียดท้ายประกาศ) เวลา 09.00 - 16.00 น.
10. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 7 มิถุนายน 2566 16.00 น เป็นต้นไป
- งานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
- ระบบรับสมัคร มหาวิทยาลัยบูรพา
11. การรายงานตัวออนไลน์เพื่อเข้าศึกษา วันที่ 12 – 14 มิถุนายน 2566
- ระบบรายงานตัวนิสิตออนไลน์
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 27 – 30 มิถุนายน 2566 เปิดภาคเรียน 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2566
หมายเหตุ
1) ปฏิทินการคัดเลือกอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
2) ผู้ที่จะสมัครคัดเลือก จะต้องไม่เป็นผู้ที่รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพา รหัสนิสิต 66

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่  งานวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
โทร. 039-310-000 ต่อ 1609-11
มือถือ 083-111-8205 โทรสาร 039-310-128
fanpage : งานวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

ผู้ประกาศข่าว : Sunisarat Sanon