โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ขอแสดงความยินดีกับพนักงานมหาวิทยาลัย ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น “ระดับชำนาญการ”
24 กุมภาพันธ์ 2566 402 ครั้ง

ขอแสดงความยินดีกับพนักงานมหาวิทยาลัย ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น “ระดับชำนาญการ”

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
ขอแสดงความยินดีกับพนักงานมหาวิทยาลัย ๘ ท่าน
สังกัดสำนักงานอธิการบดี กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี
คุณอรวรรณ  ขุนจิต
คุณอดิเรก  นาวารัตน์
คุณวิศิษฏ์  ลี้ศิริวัฒนกุล
คุณปาริฉัตร  ฉิมพลี
คุณนภชนก  ไหมทอง
คุณสุนิสารัตน์  สานนท์
คุณน้ำผึ้ง  มณีเกตุ
คุณจำรัส  ศรีลือ

ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น “ระดับชำนาญการ”

 

ผู้ประกาศข่าว : Sawanya Seehawong