โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

การรับบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี TCAS’66 รอบ 2
9 กุมภาพันธ์ 2566 505 ครั้ง

การรับบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี TCAS’66 รอบ 2

การรับบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี TCAS’66 รอบ 2

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 0094 / 2566
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (TCAS รอบที่ 2) ประเภทรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด  มหาวิทยาลัยบูรพา
ประจำปีการศึกษา 2566
..............................................................
          มหาวิทยาลัยบูรพา จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (TCAS รอบที่ 2) โครงการรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด ประจำปีการศึกษา 2566 ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพาที่ 0539/2559 เรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
     1. กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่  6  ของโรงเรียนในภาคตะวันออกและพื้นที่พัฒนาชายฝั่งทะเลตะวันออกระยะที่ 2 จำนวน 12 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดจันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา ระยอง ลพบุรี สมุทรปราการ สระแก้ว และสระบุรี (ไม่รับผู้สมัครวุฒิเทียบเท่า ยกเว้น หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (รับเฉพาะวุฒิ ม.6 และ ปวช.) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล และสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาเขตจันทบุรี คณะเทคโนโลยีทางทะเล วิทยาเขตจันทบุรี คณะอัญมณี วิทยาเขตจันทบุรี คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตสระแก้ว คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาเขตสระแก้ว รับวุฒิเทียบเท่าที่ศึกษาอยู่ในเขตภาคตะวันออก 12 จังหวัด ต้องมีคะแนนสอบตามที่คณะและสาขาวิชากำหนด)
     2. ผู้สมัครจะต้องมีผลคะแนน GPAX, TGAT TPAT และ A-Level
     3. มีความประพฤติเรียบร้อย
     4. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่สังคมรังเกียจหรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
     5. มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่คณะและสาขาวิชากำหนด
     6. ผู้สมัครจะต้องไม่เป็นนิสิตหรือนักศึกษา รหัสนิสิต 66 หรือได้ทำการยืนยันสทธิ์เคลียริ่งเฮาส์ไปแล้ว ในรอบที่ผ่านมา หากประสงค์จะสมัครต้องสละสิทธิ์ที่มีอยู่ก่อน ซึ่งการสละสิทธิ์จะต้องทำในระยะเวลาที่กำหนด มิฉะนั้นจะถือว่าการสมัครครั้งนี้เป็นโมฆะ

2. คุณสมบัติเฉพาะสาขา คำแนะนำก่อนการตัดสินใจสมัคร และการเตรียมตัวในการสอบ (คณะ/สาขาวิชาที่ไม่ได้ลงคุณสมบัติเฉพาะ  แสดงว่าไม่มีการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติม) หน้า 22-28

3. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาและรายละเอียดรหัสวิชา TGAT , TPAT และ A-Level หน้า 32

จำนวนรับ 526  ที่นั่ง
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชาการตลาดและบริการ (บธ.บ) รับ 60  ที่นั่ง 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชาการประกอบการ (บธ.บ) รับ 60  ที่นั่ง
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน (บธ.บ) รับ 80  ที่นั่ง
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและการจัดการไม้ผล (วท.บ.) รับ 30  ที่นั่ง
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ กลุ่มวิชาเทคโนโลยีปรับปรุงพันธุ์และการออกแบบพืชอาหาร (วท.บ.) รับ 30  ที่นั่ง
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล (วท.บ.) รับ 36  ที่นั่ง
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ.) รับ 80  ที่นั่ง
สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ (วท.บ.) รับ 45 ที่นั่ง
คณะเทคโนโลยีทางทะเล
สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล (วท.บ.) รับ 30  ที่นั่ง
คณะอัญมณี
สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ (ศป.บ.) รับ 25  ที่นั่ง
สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ (บธ.บ) รับ 30  ที่นั่ง
สาขาวิชาเทคโนโลยีอัญมณีและเครื่องประดับ (วท.บ.) รับ 20  ที่นั่ง

4. การสมัครคัดเลือก
     4.1 ผู้สมัครต้องทำการลงทะเบียนในระบบ mytcas ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป
     4.2 ผู้สมัครต้องศึกษาวิธีการสมัครในประกาศให้เข้าใจก่อนทำการสมัคร
     4.3 กรอกข้อมูลการสมัครที่เว็บไซต์ งานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา หรือ ระบบรับสมัคร มหาวิทยาลัยบูรพา ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2566
     4.4 การสมัครทางอินเตอร์เน็ต ผู้สมัครต้องรับผิดชอบข้อมูลการสมัครของตนเอง หากข้อมูลใดเป็นเท็จ มหาวิทยาลัยบูรพาจะถือว่าทุจริตและไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก
     4.5 หากมีการสมัครในรอบถัดไปโดยยังไม่สละสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์ และผ่านการคัดเลือกในรอบถัดไป มหาวิทยาลัยจะถือว่าการสมัครคัดเลือกในรอบถัดไปนั้นเป็นโมฆะ
     หมายเหตุ
     1. สมัครได้ 4 อันดับ
     2. ผู้สมัครที่มิใชสัญชาติไทย หากผ่านคัดเลือกเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา จะมีค่าบำรุงมหาวิทยาลัย เพิ่มเติม ภาคต้นและภาคปลาย ภาคเรียนละ 20,000 บาท ภาคฤดูร้อน (ถ้ามี) ภาคเรียนละ 10,000 บาท

5. ค่าธรรมเนียมการสมัคร และวิธีการชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร
     5.1 ค่าธรรมเนียมการสมัครคัดเลือก 500 บาท
     5.2 นำใบสมัครไปชำระเงินผ่านแอพลิเคชัน Krungthai NEXT เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย เคาน์เตอร์เซอร์วิส (ร้าน 7-eleven) และที่ทำการไปรษณีย์  ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2566 (การชำระค่าสมัครผ่านแอพลิเคชัน Krungthai NEXT ในวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2566
 จะต้องชำระไม่เกินเวลา 22.30 น.)
     หมายเหตุ
     - ในกรณีที่มีการชำระเงินค่าสมัครหลายครั้ง มหาวิทยาลัยจะใช้ใบสมัครที่มีการชำระเงิน ครั้งสุดท้ายเป็นสำคัญ
     -  มหาวิทยาลัยบูรพา  จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

6. การตรวจสอบข้อมูลการสมัคร ข้อมูลการชำระเงินและการแก้ไขข้อมูลการสมัคร
     6.1 ผู้สมัครสามารถตรวจสอบข้อมูลการสมัครและข้อมูลการชำระเงินทางเว็บไซต์ งานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา หรือ ระบบรับสมัคร มหาวิทยาลัยบูรพา หลังจากชำระเงิน 3 วันทำการ
     6.2 หากผู้สมัครต้องการแก้ไขข้อมูลการสมัคร (กรณีกรอกข้อมูลการสมัครไม่ถูกต้อง หรือต้องการ เปลี่ยนแปลงข้อมูลทั่วไป) ให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอแก้ไขข้อมูลจากเว็บไซต์ งานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา แล้วส่งแฟกซ์มายังหมายเลข 038-102721 ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2566 หากพ้นกำหนดจะไม่แก้ไขข้อมูลการสมัครให้

7. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
     มหาวิทยาลัยบูรพาจะประกาศรายชื่อผู้มีสทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ในวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566 ทางเว็บไซต์ งานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา หรือ ระบบรับสมัคร มหาวิทยาลัยบูรพา เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

8. สอบสัมภาษณ์
     มหาวิทยาลัยบูรพา กำหนดให้มีการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 29 – 30 เมษายน พ.ศ. 2566 (อาจสอบสัมภาษณ์เพียง 1 วัน) ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป รูปแบบและรายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ จะแจ้งให้ทราบในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธสอบสัมภาษณ์

9. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ Clearing House
     มหาวิทยาลัยบูรพาจะประกาศรายชื่อผู้ผำนการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ Clearing House ในวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ทางเว็บไซต์ งานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา หรือ ระบบรับสมัคร มหาวิทยาลัยบูรพา เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

10. การยืนยันสิทธิ์ Clearing House
     10.1 ผู้มีสิทธิ์ Clearing House เข้าทำการยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House ระหว่างวันที่ 4 - 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ทางเว็บไซต์ ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
     10.2 หากยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House แล้ว จะไม่สามารถสมัคร TCAS รอบต่อไปได้หากประสงค์จะสมัคร TCAS ในรอบถัดไป ต้องไม่ทำการยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House หรือ หากได้ยืนยันสิทธิ์ในระบบ  Clearing House  แล้วให้ทำการสละสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่  6  พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ทางเว็บไซต์ ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

11.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
     มหาวิทยาลัยบูรพา จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ทางเว็บไซต์งานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา หรือ ระบบรับสมัคร มหาวิทยาลัยบูรพาเวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

12. เงื่อนไขการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา
     12.1 ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพาในขั้นสุดท้ายถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์ รายงานตัวออนไลน์เพื่อเข้าศึกษา และเข้าศึกษาในคณะและสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยบูรพา ตามที่ปรากฏ ในประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพา
     12.2 ผู้ที่รางานตัวเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพา หากปรากฏว่าในวันปฐมนิเทศยังไม่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ถือว่าไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา

13. การรายงานตัวออนไลน์เพื่อเข้าศึกษา
     ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษารายงานตัวออนไลน์เพื่อเข้าศึกษา ในวันที่ 16 - 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ทางเว็บไซต์ ระบบรายงานตัวนิสิตออนไลน์และปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ปรากฏในท้ายประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพาต่อไป

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่  งานวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
โทร. 039-310-000 ต่อ 1609-11
มือถือ 083-111-8205 โทรสาร 039-310-128
fanpage : งานวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

 

 

ผู้ประกาศข่าว : Sunisarat Sanon