โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ขอรับเงินคืนค่าบริการหอพัก (ค่าประกันของเสียหาย) ปีการศึกษา 2565
23 มกราคม 2566 46 ครั้ง

ขอรับเงินคืนค่าบริการหอพัก (ค่าประกันของเสียหาย) ปีการศึกษา 2565

การขอรับเงินคืนค่าบริการหอพัก (ค่าประกันของเสียหาย) ปีการศึกษา 2565 ให้นิสิตดำเนินการดังต่อไปนี้
1️⃣ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม อย่างละ 1 ฉบับ
1.1 แบบฟอร์มขอรับเงินคืนค่าบริการหอพัก
1.2 ใบสำคัญรับเงิน
1.3 แบบเพิ่มข้อมูลหลักผู้ขายระบบ BUU-ERP
ได้ที่ลิงก์ https://bit.ly/ขอรับเงินคืน65
2️⃣ จัดเตรียมเอกสารประกอบการขอรับเงินคืนฯ ได้แก่
2.1 สำเนาบัตรประชาชน ที่ไม่หมดอายุ (ถ่ายเฉพาะหน้าบัตร)
2.2 สำเนาหน้าบัญชีธนาคารของนิสิต
**ถ่ายเอกสารข้อ 2.1 และ 2.2 ให้อยู่หน้าเดียวกัน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง เซ็นสดเท่านั้น จำนวน 2 ฉบับ
3️⃣ กรอกข้อมูลในเอกสารให้ถูกต้อง ครบถ้วน
4️⃣ ส่งเอกสารด้วยตนเอง ได้ที่ สำนักงานหอพักนิสิต หอพักหญิง
ระหว่างวันที่ 20-24 ก.พ.2566 เวลา 08.30-16.30 น.
หรือส่งผ่านไปรษณีย์ได้ทุกบริษัทขนส่ง จ่าหน้าซองถึง งานหอพักนิสิต จันทบุรี เลขที่ 57 ม. 1 ถ.ชลประทาน
ต.โขมง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22170
ยื่นเอกสาร ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เท่านั้น
**หากพ้นกำหนดการดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะถือว่าบุคคลนั้น ไม่ประสงค์จะขอรับเงินคืนค่าบริหารหอพักฯ ปีการศึกษา 2565
*ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ขอรับเงินคืน ฯ https://bit.ly/ขอรับเงินคืน65

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : โทร.039-310000 ต่อ  1720
facebook :หอพักนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณอรวรรณ ขุนจิต 

ผู้ประกาศข่าว : Arawan Khunjit