โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

21 กุมภาพันธ์ 2562 152 ครั้ง

คณะเทคโนโลยีทางทะเล จัดกิจกรรม MT Talk

          เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จัดกิจกรรม MT Talk ขึ้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาสหกิจศึกษา (830496) ณ อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ทั้งนี้เพื่อให้นิสิตสหกิจศึกษาชั้นปีที่ ๔ ได้ถ่ายทอดประสบการณ์ทำสหกิจศึกษาในสถานประกอบการหรือหน่วยงานต่างๆ ให้แก่นิสิตชั้นปีที่ ๑-๓ ได้รับฟังเพื่อสร้างแรงบันดาลใจการศึกษาและเตรียมความพร้อมสำหรับการสมัครเข้าร่วมเป็นนิสิตสหกิจศึกษาในปีต่อไป โดยในปีการศึกษา ๒๕๖๑ นี้มีนิสิต สหกิจศึกษาเข้าร่วมโครงการทั้งหมด ๗ คน ซึ่งได้ไปทำสหกิจศึกษาในหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAFDEC), หน่วยวิจัยเพื่อความเป็นเลิศ เทคโนโลยีชีวภาพกุ้ง (Centex Shrimp) มหาวิทยาลัยมหิดล, ฟาร์มอนุบาลลูกกุ้งซีฟาร์ม จังหวัดระยอง, บริษัท บีเอ็มที เอเชีย จำกัด และ Zhejiang Mariculture Research Institute (ZMRI) ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
          นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอรายงานการเข้าร่วมโครงการ Summer Camp Wenzhou Medical University ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ของนิสิตชั้นปีที่ ๓ จำนวน ๑๐ คน และโครงการ Tankentai Programe 2018 ณ ประเทศญี่ปุ่น ของนิสิตชั้นปีที่ ๓ จำนวน ๒ คนด้วย

ผู้ส่งข่าว : คุณรัติภูมิ สีหะวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ โทร.๑๗๑๑

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun