โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

รับสมัครอาจารย์ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องทางด้านบริหารธุรกิจ
9 ธันวาคม 2565 474 ครั้ง

รับสมัครอาจารย์ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องทางด้านบริหารธุรกิจ

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕

คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ซึ่งจ้างด้วยเงินอุดหนุนรัฐบาล  สังกัดสำนักงานการศึกษา คณะอัญมณี จำนวน ๑ อัตรา  

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งสำหรับผู้มีสิทธิสมัครสอบ
ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท หรือปริญญาเอก  สาขาวิชาการตลาด  หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องทางด้านบริหารธุรกิจ

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖  

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ website http:// www.chanthaburi.buu.ac.th  หรือ  https://www.buu.ac.th และส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการโอนเงินค่าสมัคร ทาง E-mail: sawanyas@go.buu.ac.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐ ต่อ ๑๑๑๑ หรือ ๑๑๑๔

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun