โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๒๕๖๕
2 ธันวาคม 2565 54 ครั้ง

วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๒๕๖๕

๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
เป็นล้นพันอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า
คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

-----------------------------
          มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ
และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun